Středa 14. srpna

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
Ž 125,2


Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem [...], ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
1Te 3,12.13


Co či kdo nám skýtá ochranu? Jako děti jsme se spoléhali na své rodiče či vychovatele, neboť jsme pociťovali jejich lásku a měli jsme v ně důvěru. V dospělosti zakoušíme, že není na světě nikdo z lidí, kdo by nás dokázal zcela ochránit před vším zlým. Jistě, naučili jsme se spoléhat na sebe sama, na své partnery, přátele, ale od zlého se mnohdy ochránit nedokážeme a nepomůže nám sebelepší ochránce, čtyřnohý přítel ani zabezpečovací zařízení. Proto v modlitbě Páně prosíme: "A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého!" Vždyť Hospodin dokáže člověka ochránit jak před zlem přicházejícím zvenčí, tak přebývajícím uvnitř! Tuto naprostou důvěru v Hospodinovu ochranu vyzpívává i Ž 121 zhudebněný Antonínem Dvořákem v jedné z jeho Biblických písní: "Pozdvihuji očí svých k horám, odkud by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina...", a přitom zaslíbení pomoci a ochrany je dáno všem, kdo v něho doufají. Jen on nás dokáže chránit od všeho, co by nás svádělo do tmy podlosti a nenávisti, jen v něm a s ním skrze vykoupení Kristovo můžeme být seznáni bezúhonnými, dnes i v den poslední.
Pane, Ochránce věrných, nedej, abychom upadali do osidel zla, a ochraňuj všechny, kteří k tobě vzhlížejí zasaženi smutkem či beznadějí! Sešli jim světlo naděje a nás pošli tam, kam ho můžeme svým svědectvím slova i života o tvé Lásce a ochraně přinést. Amen.

Mk 7,24-30 * 2Kr 18,13-37

Čtení na 14. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.