Čtení na 15. dubna 2015

Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele.
Sd 5,3


Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
Sk 16,25


Po vcelku střízlivém vyprávění o vysvobození Izraele z rukou mocných Kenaanců, v němž si vůdce Bárak vynutil doprovod prorokyně Debóry do boje a byl pokořen tím, že velitel Jabínova vojska Sísera zemřel rukou ženy, zpívají Debóra a Bárak oslavný chvalozpěv Hospodinu, před nímž se třásla země, hory se potácely a z nebes bojovaly hvězdy se Síserou.
To Pavel a Silas jsou ve zcela odlišné situaci. Byli zbičováni a zavřeni do vězení, zdá se, že nemají co oslavovat. Ale když i přesto zpěvem oslavují Boha, Bůh i tady mocně jedná. I tady nastane zemětřesení, otevřou se všechny dveře a z rukou všech vězňů spadnou pouta. To není příležitost k útěku, ale k mocnému svědectví: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A teprve pak budou propuštěni, a to ještě s omluvou.
Pane, ty jsi hoden vší chvály, nejen za to, co už jsi pro nás udělal, ale i za to, co teprve učiníš.

1P 1,22-25 * Ř 15,1-6

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.