API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-05-18 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 18. května
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 111,4
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. L 24,30–31
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Alfabetický chvalozpěv Žalmu 111 probíhá v půlverších písmeny celé hebrejské abecedy: Alef, Bet, Gímel a tak dál. Žalmista děkuje za kruh přímých – lidí bez přetvářky a vlažnosti (v. 1), za velebné a důstojné dílo stvoření (v. 3). Ve své rozmanitosti a kráse svědčí o skvělém i moudrém Bohu. Dík patří Stvořiteli za denní pokrm (v. 5), on věrně sytí ty, kteří mu projevují úctu. Také pravda i právo jsou Božími monumenty (v. 7). Ale zejména to veliké dílo vykoupení (v. 9), pro nás Golgota a vzkříšení. Dílo Ducha svatého. To vše jsou památníky Boží milosti a lásky. Nezapomeň na ně! Zkus vděčně poděkovat Pánu Bohu za jeho dávné i přítomné divy. Možná s pomocí Otčenáše. Nebo Apoštolským vyznáním víry. Otevři srdce a nalaď mysl k chvále.<br /><em>Bože v Kristu, dej mé víře nově nahlédnout do tajemství tvých divů.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 1J 4,1–6 * Sk 1,15–26
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4222
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.