API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2022-01-21 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pátek 21. ledna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 64,7
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. J 15,16
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Navzdory svému provinění volá lid Boží ke svému Bohu a dovolává se smlouvy, kterou Hospodin s jejich otci uzavřel. Navzdory všemu jsou jeho lid, dílo jeho rukou, a Hospodin je a zůstává jejich Otcem. Celou svou bídu před ním vyznávají. Touží po jeho blízkosti a jeho lásce. On kdysi vyvolil jejich otce, aby byli jeho lid, a ta smlouva, kterou s nimi uzavřel, zavazuje i jeho, Hospodina. Na rozdíl od nás lidí Hospodin, náš Bůh, zůstává věrný a nezapomíná. Čeká, až se k němu s kajícím srdcem vrátíme. Přijme nás znovu za svůj lid. Dá nám druhou šanci nést ovoce, být svědky jeho lásky a milosrdenství ve světě, kam nás postavil. A dá nám k tomu i sílu a svého Ducha, nenechá nás bez pomoci, vždyť jsme jeho a jen my můžeme nést ovoce.<br /><em>Hospodine, ty jsi nás učinil. Jsme tvoji, tak nás neopouštěj.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ga 5,1–6 * Joz 6,11–27
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4470
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.