Středa 8. dubna

Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
Ž 51,14


Váš zármutek se promění v radost.
J 16,20


Žalm 51 je Davidův kajícný žalm, který vznikl poté, co prorok Nátan odhalil jeho hřích cizoložství a vraždy. Všichni, kdo těžce zhřešili a cítí vinu, mohou nalézt odpuštění, očištění z hříchu, radost ze spasení – pokud se opřou o Boží milost s pokorným srdcem, zkroušeným duchem a se slovy tohoto žalmu: „Dej, ať se zas veselím z tvé spásy.“ Hospodin sice v Davidově životě obnovil radost ze spasení, ale všimněme si několika zkušeností: Zaprvé, jak je hrozné urazit svatého Boha, když nás v životě tak hojně požehnal. Zadruhé, Písmo učí, že sklidíme to, co zasejeme. V tomto příběhu však vidíme velikou Boží milost; ta měla nakonec podobu zástupné Ježíšovy smrti za naše hříchy. Pouze Ježíš může proměnit náš zármutek v radost.
Můj Bože, odpusť mi mé hříchy a navrať mi radost ze spasení.

L 22,1–6 * Mk 15,1–15

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.