Úterý 18. května

On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.
Ž 111,4


Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho.
L 24,30–31


Alfabetický chvalozpěv Žalmu 111 probíhá v půlverších písmeny celé hebrejské abecedy: Alef, Bet, Gímel a tak dál. Žalmista děkuje za kruh přímých – lidí bez přetvářky a vlažnosti (v. 1), za velebné a důstojné dílo stvoření (v. 3). Ve své rozmanitosti a kráse svědčí o skvělém i moudrém Bohu. Dík patří Stvořiteli za denní pokrm (v. 5), on věrně sytí ty, kteří mu projevují úctu. Také pravda i právo jsou Božími monumenty (v. 7). Ale zejména to veliké dílo vykoupení (v. 9), pro nás Golgota a vzkříšení. Dílo Ducha svatého. To vše jsou památníky Boží milosti a lásky. Nezapomeň na ně! Zkus vděčně poděkovat Pánu Bohu za jeho dávné i přítomné divy. Možná s pomocí Otčenáše. Nebo Apoštolským vyznáním víry. Otevři srdce a nalaď mysl k chvále.
Bože v Kristu, dej mé víře nově nahlédnout do tajemství tvých divů.

1J 4,1–6 * Sk 1,15–26

Čtení na 18. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.