Čtení na 3. října 2012

Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.
Ž 41,5


Přišli k Ježíšovi s ochrnutým; čtyři ho nesli. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."
Mk 2,3.5


Volám k živému Bohu a vím, že jedině on mne dokonale zná, a proto jen jeho žádám o milost. Pamatujme, že máme nést břemena jedni druhých a ne se zabývat jen sebou. Tento princip nám stanovil Bůh a světu je vzdálen - svět pokoru odmítá. Pavel řekl, že je silný, když je sláb. Bratři, poddejme se Bohu, buďme příkladem, nebojme se nastartovat v našich sborech pokání. Bohu se líbí zkroušený duch, duch pokory. Vždyť proto přišel Pán Ježíš, aby nás uzdravil ze sobectví! Kdo nejde za lékařem, nemá naději. Kdo přichází s vírou, najde pomoc.

Sk 12,1-11 * Jr 38,14-28

Čtení na 3. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.