Čtení na 9. dubna 2015

Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl.
Ž 119,41


Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2Te 2,16-17


Není milosrdenství projevem slabosti a ustupování zlu? Neznamená odpouštění vin pokřivení práva a spravedlnosti? Velmi často jsou námitky proti lidským i Božím projevům milosrdenství spojeny právě s touto argumentací. Jenže Boží i lidské milosrdenství jsou projevem velkodušné lásky, která zavazuje hříšníka ke změně života teď a tady. Odpuštění viny není bezbřehé promíjení a neochota vykonat příslušný trest, ale nezasloužený dar nového začátku, který musí hříšník umět přijmout a vzít vážně. "Jdi a už nehřeš," řekl Ježíš, když odpustil hříšnici. Je příznačné, že od Boha čekáme neustálé odpouštění. Když trpíme zlo a křivdy od lidí my, trváme na jejich spravedlivém a přísném potrestání. Úplné odpuštění zvažujeme málokdy, a pokud ano, nebývá vždy opravdové a v hloubi duše zůstává skrytá výtka nebo pocit ublížení. Zkusme odpustit zcela: "a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům."
O shovívavost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade mnou, jak jsi řekl.

1K 15,50-57 * Ř 12,9-21

Čtení na 9. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.