Čtení na 10. ledna 2015

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
Dt 6,4


Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny.
1Tm 2,5-6


Hospodin je tvůj Bůh, Hospodin jediný. To slyší Izrael, to slyšíme i my dnes. Naše celé srdce, celá duše i celá naše síla musí být u našeho Boha. Jen tak můžeme obstát v tomto světě a plnit úkol na nám svěřených vinicích. Není čas otálet, není čas přešlapovat na místě. Je příhodný čas, abychom podobně jako naši předkové vydali svědectví a provolali svou víru "národu československému" tak, jako to učinili otcové zakladatelé Církve československé husitské.
Není Boha kromě Hospodina! To máme sdělovat svým potomkům, o tom máme rozmlouvat, s tím uléhat a vstávat. To nám dosvědčil Ježíš, když vydal sám sebe jako výkupné za nás všechny.
Vyjděme ven z ulit našich kostelů a sborů a hlásejme Krista tomuto světu! To je naším úkolem v tomto čase.
Hospodine, Pane náš, Králi světa, veď nás a žehnej i nadále svému lidu i všemu stvoření. Uč nás a vychovávej pro své království.

1J 1,5-7 * Gn 3,14-24

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.