Neděle 9. října, 20. neděle po Trojici

Hospodin odvětil: Na tvou přímluvu promíjím.
Nu 14,20


Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Ko 3,13


Tato slova řekl Hospodin Mojžíšovi krátce poté, co se po prozkoumání zaslíbené země celý Izrael vzepřel Hospodinu. Začali reptat, naříkat, stěžovat si a obviňovat Mojžíše, a dokonce samotného Hospodina. Neuvěřitelné. Proto se Bůh rozhněval a řekl Mojžíšovi, že se rozhodl s celým Izraelem jednou provždy skoncovat. Avšak co udělal Mojžíš? Modlil se. Začal se za Izrael k Bohu přimlouvat, ať se nad nimi smiluje. A co se stalo? Hospodin změnil své rozhodnutí a kvůli Mojžíšově přímluvě Izraelcům odpustil a nezničil je, jak si zasloužili. Možná máš někdy dojem, jako by tvé modlitby neměly moc velký účinek. Ale opak je pravdou. Bůh se nezměnil. I dnes Bůh jedná v odpověď na přímluvné modlitby svého lidu.
Pane, prosím, učiň ze mne modlitebního bojovníka a dej, abych ti věřil a nepochyboval.

Mk 10,2-9(10-16) * 1Te 4,1-8 * Ž 109

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.