Středa 12. července

Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina.
Ez 39,29


V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.
Ef 1,13


Věříme, že se nám dostane spásy skrze Pána Ježíše Krista, jehož smrtí jsme znovu získali život a byli jsme zachráněni od věčné smrti. Nebudeme spaseni díky svým zásluhám, ale jen díky nesmírné milosti našeho Stvořitele a víře v něj. Ti, kteří uslyšeli radostnou zvěst a uvěřili jí, dostali dar Ducha svatého. Pečeť Ducha svatého, to je Boží záruka, že nás zachová pro věčnost a že dostaneme to, co nám ve své milosti slíbil. Všichni, kteří přijali Ducha svatého, mají neměnný Boží slib, že dostanou věčný život v nebi. Bůh je věrný a vždy se na něj můžeme spolehnout. Můžeme mu věřit.
Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvou věrnost, za tvá zaslíbení a za dar Ducha svatého a oslavujeme tě.

Mk 11,(20.21)22-26 * Sk 16,16-24

Čtení na 12. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.