Středa 8. listopadu

Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.
Jr 14,21


Vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
L 1,69.72


Jeremjášovo volání, aby se Hospodin rozpomenul na svou smlouvu, přichází v době, kdy se Izrael znovu vrátil k modloslužbě a Hospodin ho za to stihl suchem. A tentokráte mu nemá nic pomoci. Izrael opět stojí před zavržením z důvodu porušení smlouvy ze své strany. I přes to však Hospodin zaslibuje příchod krále z rodu Davidova. Jeho jako spasitele opěvuje i Zachariášův chvalozpěv. V Ježíši je jednou provždy potvrzena Hospodinova smlouva s každým, kdo v něho uvěří a následuje ho. I v této době však můžeme upadnout na scestí, byť s jinými modlami, než měl Izrael. Avšak vždy - díky Božímu milosrdenství a slitování - máme možnost se v pokání vrátit a zakusit vysvobození ze tmy a stínu smrti.
Pane, dej, ať jsme nositeli tvého vykoupení, a kdykoliv bychom upadli do hříchu, veď nás k pokání a tak ke světlu a pokoji.

Gn 13,5-12(13-18) * Ez 33,10-20

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.