Neděle 24. února, Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
Ž 89,2


Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
J 1,16


Tato neděle je právě 60 dnů před Velikonocemi. V této souvislosti stojí za zmínku, že když Mojžíš dokončil stavbu příbytku pro Hospodina, byl přinesen dar k zasvěcení oltáře - 60 kusů ročních beránků. Pán Ježíš byl však tou jedinou smírčí obětí za naše hříchy. Jediným dokonalým Beránkem bez hříchu a bez vady. Text z 89. žalmu je modlitbou o Božím zaslíbení pro Davidův rod, který bude zachován navěky. Toto zaslíbení se naplnilo v Pánu Ježíši. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni milostí za milostí. Znamená to, že těm, kteří věří a reagují na obdrženou milost, se milost poskytuje neustále. Milost je dána věřícím, aby byli osvobozeni od hříchu, aby také svědčili pro Krista a uctívali ho ve svém životě.
Pane Ježíši, děkujeme za dar milosti. Kéž je tvá přítomnost a láska stále s námi.

L 8,4-8(9-15) * Žd 4,12-13 * Ž 61

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.