Neděle 29. října, 20. neděle po Trojici

Ámos Amasjášovi odpověděl: "Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!"
Am 7,14-15


Kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.
1K 14,3


Napomínat druhé s láskou a mít s nimi trpělivost je Boží dar, který nemají všichni lidé. Mít s někým trpělivost, to neznamená, že budu někomu něco trpět, přehlížet, tolerovat. Být trpělivý (ang. patient) znamená mnoho snášet s vědomím a nadějí, že přijde uzdravení. Ámos byl poslán k Božímu lidu, aby jej volal k pokání. Bůh volal lidi skrze Noeho k pokání 120 let, Abrahama trpělivě vyslechl při prosbě o Sodomské a k záchraně města by mu stačilo deset spravedlivých, izraelský národ vedl trpělivě pouští 40 let i přesto, že reptali a byli nespokojení. "Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání" (2P 3,9).
Pane Ježíši, dej nám ochotu dát se ti k dispozici.

Mk 10,2-9(10-16) * 1Te 4,1-8 * Ž 69,1-16

Čtení na 29. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.