Sobota 8. srpna

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
Ž 25,15


A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2Te 3,1–3


Žalm 25 patří mezi abecední: jeho verše počínají písmeny hebrejské abecedy. Převládají v něm žalozpěvy, prosby a vyjádření důvěry v Hospodina. V tomto verši autor připomíná své soužení. Byl obklíčen nepřáteli a uznává, že jej může vysvobodit jedině Bůh. Proto prosí o slitování a pomoc. Hospodin přece nemůže nečinně přihlížet, když jeho vyvolený trpí. Když jsme v dnešní době konzumismu i my obklíčeni Zlem a útoky na Boží církev sílí, když jsou mnohde naše děti ve školách pokořovány a zesměšňovány pro svoji víru tak, jako jsme bývali za totality my, může se nám zdát, že veškeré naše úsilí přichází vniveč. Neochabujme, nevzdávejme to, upírejme stále své oči k Hospodinu. A věřme, že on vysvobodí naše nohy ze sítí a bude opatrovat naši duši.
Bože, obrať se ke mně, smiluj se nade mnou a vysvoboď mne, vždyť bez tvé pomoci jsem slabý a sám.

Fp 2,12–18 * Mk 5,35–43

Čtení na 8. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.