Čtení na 4. prosince 2011

Ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek.
Gn 28,22 B21


Bůh miluje ochotného dárce.
2K 9,7 B21


Bible pokládá za samozřejmost, že spravedlivý člověk desátky dává. V době proroka Malachiáše Bůh přikázal: "Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku." - Když se dnes mluví o desátcích, lidé, kteří nechtějí dávat nebo nechápou, že dávat je třeba, namítají, že přikázání dávat desátky platilo jen ve starozákonní době. Samozřejmě, že v té době lidé desátky dávali. Avšak Ježíš káral farizeje, že přísně dodržují paragrafy zákona, ale nedodržují milosrdenství lásky: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat" (Mt 23,23). Ježíš tím učí, že i v době evangelia je třeba desátky dávat. Je také zřejmé, že když dávali Bohu desátky farizeové a pokrytci, tím spíš je má dávat spasený Boží lid, změněný evangeliem, aby zakusil otevření nebeských průduchů.

L 21,25-33 * Jk 5,7-8 * Ž 80

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.