Úterý 17. května

Vy pak budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha".
Iz 61,6


Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.
2Tm 1,6


Starozákonní doba byla dobou, kdy Boží lid měl své kněžstvo. Výsadou i povinností kněží bylo předstupovat před Hospodina. Nyní je ale všechno jinak. My nemáme své kněžstvo, ale jsme "Hospodinovi kněží". Každý jednotlivý věřící má výsadu přicházet do Boží přítomnosti. Vnímejme to naplno! K Bohu nepřicházíme prostřednictvím jiného člověka, ale prostřednictvím toho jediného prostředníka, jímž je Ježíš Kristus.
Obdobně jako měl každý kněz svůj úkol, přijímáme i my skrze Krista svůj díl služby, každý podle svého obdarování. Někdo má dar povzbuzování, jiný dar praktické pomoci, další je obdařen hudebním sluchem a onen třeba darem moudrosti a rozeznání.
Otče, v Pánu Ježíši Kristu se radujeme, že smíme být v tvé blízkosti a rozpoznávat, do jaké služby nás vedeš.

Sk 4,23-31 * 1K 10,1-13

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.