Pondělí 13. května

Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil.
Jr 10,24


Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
1K 10,13


Když se díváme na svůj život, býváme v pokušení vyčítat Bohu, že nám nežehná více. Možná bychom se ale měli více divit, že nás netrestá více. Stejně jako Izrael bychom si jistě i my zasloužili Boží hněv a totální trest. Bůh však není jen Bůh totálního trestu. Je především Bůh totální milosti. Boží hněv dává průchod tomu, co Bůh může. Boží právo dává průchod tomu, jaký Bůh je a co chce. Jako takové se pojí s milosrdenstvím, soucitem a spravedlností. Spíše než o "trestu" zde proto můžeme hovořit o Boží výchově, kázni a nápravě. Právě na onen Boží soucit se odvážil odvolávat Jeremjáš. Na totéž se smíme odvolávat i my - v době zaslouženého trestu i v době životní zkoušky.
Bože, dej mi tu milost, abych s radostí a pokorou přijímal tvou výchovu a napomínání ve chvílích soudu i ve chvílích zkoušky. Spoléhám jen na tvé milosrdenství, protože jen ono mi dává sílu obstát. Amen.

Ez 11,14-20 * Sk 2,1-13

Čtení na 13. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.