Úterý 20. března

Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.
Iz 52,9


Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Ef 2,8


Judejci byli v Babylóně svědky okázalých novoročních slavností na počest tamních bohů. V jejich myslích ožívaly vzpomínky na slavnosti konané na Sijónu, kde průvod Hospodinových vyznavačů oslavoval Hospodina jako Krále. Vyhlásit Hospodinovo kralování znamená zvěstovat pokoj, jenž je životem v míru a bezpečí. Takový pokoj je ovocem spásy, podílem Hospodinova vítězství nade vším, co se staví proti němu. Do Izajášova vidění tohoto slavného výjevu se však mísí tvrdá skutečnost: Místo strážných jsou na Sijónu trosky rozbořeného chrámu a pobořeného města. Ale i ty budou vítat Hospodina! Hospodin se slituje a vrátí svému lidu radost. Znovu mu bude patřit Jeruzalém!
Nebeský Otče, tak jako tvůj lid očekával návrat do svatého města Jeruzaléma, i my očekáváme příchod nebeského Jeruzaléma.

Jb 19,21–27 * J 16,5–15

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.