Úterý 6. srpna

Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?
Ez 33,11b


On [Jan Křtitel] jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak."
L 3,11


V bibli se setkáváme s případy, kdy trpí nevinní (Jób), žalmisté volají k Bohu, aby odvrátil strasti, které je potkaly, napravil křivdy, které zakoušejí od svých nepřátel; typická je také myšlenka odplaty za hřích, který způsobila předešlá pokolení, příbuzní apod. (Viz hebrejské přísloví: 'Otcové jedli kyselé hrozny a dětem trnou zuby.') Tento 'model' však mnohé biblické autory neuspokojoval. Prorok Ezechiel tlumočí Boží rozhodnutí, že každý bude pykat za své hříchy, zemře svévolník a hříšník. I ti však mají naději na odvrácení tohoto rozsudku, obrátí-li se. Bůh nechce trestat, jeho přáním je, aby se hříšníci napravili, činili pokání a nadále jednali podle práva, s láskou k bližnímu.
Bože, pomoz nám, ať se v souladu s tvou vůlí ubíráme po správné cestě, odoláváme pokušení tohoto světa a ať se již nyní přibližujeme branám tvého království.

L 21,5-6.20-24 * 2Kr 4,1-7

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.