Čtení na 28. října 2015

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.
Jr 31,31


Chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě - na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.
Ř 9,23-24


Ano, Hospodin se smilovává! Nad národy, nad lidem, tak jako nad každým člověkem. Jen aby Boží smilování ve věcech časných přijímal svět jako předzvěst spásy! Neobrátí-li se, přijde trest. A zpravidla skrze lidské skutky, přece i Boží pomoc tak přicházívá. Modleme se za pokoru ve dnech vítězství a za pokoru ve dnech následných. Ať nás pýcha nevede ke zkáze.
Pane Ježíši, v tvém jménu jsme unikli osudu Polabských Slovanů. Odedávna je kalich tvé spásy naším znamením v boji za Boží pravdu. Prosím tě, buď s námi ve zlých dobách. Pomáhej v našem lidu vzbudit novou zbožnost, ať se nezřekne svých kořenů. Ať nakonec nepřijde o vlastní totožnost.

Př 29,18-25 * Jb 32,1-22

Čtení na 28. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.