Neděle 13. září, 14. neděle po Trojici

Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
Jr 32,17


Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Mt 28,18–20


„Tys od věků na věky, Bože silný, veliký,“ zpívali křesťané v cele sovětského vězení po násilném rozpuštění svého shromáždění státní policií. Bůh, kterému není nic nemožné, dopustil, aby byli odhaleni a zatčeni. Ani to však neotřáslo jejich důvěrou v Boží moc, přestože přesně nevěděli, jak se na nich projeví. A jeho moc se projevila nejen na nich, ale i na jejich pronásledovatelích tím, že se o několik let později zhroutil celý sovětský režim. Bohu není nic nemožné, nejedná však vždy podle našich představ. Přesto se na Božím lidu Boží moc podivuhodně zjevuje. Bůh, který si libuje v ponižování povýšených a povyšování ponížených, odhaluje svoji moc tím, že do jeho království vstupují další lidé z národů, ačkoliv cena je vysoká.
Pane, věřím, že tvá veliká moc se projevuje i skrze mne.

L 17,11–19 * Ř 8,14–17 * Ž 146

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.