Neděle 14. května, Cantate (Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ž 98,1)

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Ex 6,7


Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.
1J 3,1


Nejstarší křesťanské krédo, tzv. apoštolské, začíná slovy: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Těmito slovy křesťané prvních staletí vyznávali zjevenou pravdu, že Bůh je Hospodin, náš Stvořitel. Chceme-li žít svůj život plnohodnotně, a ne jen na povrchu, přijměme tuto skutečnost, uvěřme jí, nechme se jí vést. Mnoho lidí se popálilo, když chtělo své lidství povýšit na stvořitelství. Když sami sebe projektovali do role Boha. Když uvěřili, že člověk je měrou všech věcí. Bůh je Hospodin, náš Stvořitel. On bdí nad lidskými životy, jemu zpívá celá příroda, jemu se klaní hvězdy a nebeské mocnosti. A člověk udělá nejlépe, když v pokoře sestoupí do hlubin svého srdce a tam vyzná: Pane, ty jsi jediný Bůh.
Svatý Bože, jsme tvůj lid a ty jsi náš Hospodin - od věků na věky.

Mt 11,25-30 * Ko 3,12-17 * Ž 45

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.