Středa 15. září

Zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží.
Iz 54,14


Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
J 14,27


Dnešní texty hovoří o potěšení církve. Hospodin skrze proroka probouzí svůj lid k nové radosti, nemusí se bát potupy ani hanby. Upevňuje své ve věrnosti a zapuzení strachu. Opět nám připomíná a vysvětluje, kdo je ON. On je ten, který vyvolil církev, učinil ji. On je Hospodin zástupů, a běda tedy tomu, kdo by pochyboval o jeho všemohoucnosti, věrnosti a lásce. A konečně on je také její Vykupitel. Za tím vším smíme poznávat jeho přívětivost, dobrotu a pohotovou vůli církvi pomáhat, vést ji a pečovat o ni. Kéž by nám Pán otevřel oči, abychom i dnes viděli jeho slávu, moc a důstojnost. Buřičové působící nepokoj nemají šanci proti církvi uspět. Co nás odloučí od jeho lásky?
Hospodine, děkuji za tvou církev. Za věrný lid, který povoláváš z temnoty strachu do světla tvé přítomnosti.

Kaz 4,(4–7)8–12 * Neh 13,15–22

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.